elastin ELISA

1 post / 0 new
Romana Borowicz
Romana Borowicz's picture
elastin ELISA

Hello
Does anyone have a protocol for an elastin (or desmosine) ELISA - either an available kit or antibody pair?
Thanks